MMI-Basisschool - Margareta-Maria-Instituut

Op 17 oktober 1889 werd de kostschool van de zusters van de Heilige Vincentius à Paulo te Kortemark toegewijd aan de gelukzalige Margareta-Maria Alacoque. Vandaag is zij de patroonheilige van zowel de basisschool als de secundaire school.

Logo MMI-Basisschool 

Op het voorblad van ons schoolreglement en onze schoolbrochure en op alle briefhoofden vind je ons schoollogo. De verschillende elementen wenden wij aan om ons pedagogisch project gestalte te geven:

Kindfiguren                                        logo MMI kleur kindjes-1

Het kind staat centraal, op de voorgrond. Elk kind is waardevol en uniek.
We aanvaarden de eigenheid van ieder kind, wat ook zijn rang, afkomst of cultuur is, met zijn mogelijkheden en zijn beperkingen. Ieder kind komt in een beschermende kring te staan:

Cirkelvorm                                       

Beschermend, omarmend, veilig oord, als een zon uitstralend. 
De cirkel geeft een kringloop weer: de school is leven, de school is nooit af.

Achtergrondfiguur                             

Een begeleider, een ouder of een leraar. Hij of zij is de stuwende kracht, staat niet enkel achter de kinderen, maar er ook tussen! 
Bemoedigend en aanmoedigend. Onze begeleiders, onze leraren stappen mee met de kinderen, ze leggen de handen op de schouders van de kinderen. 
Onze “volwassenen” willen ‘dienend’ omgaan met de kleuters en de leerlingen.

Doorlopende fijne cirkellijn             logo MMI randletters

De school vormt een cocon, maar toch bieden we de kinderen de kans tot doorbraak, tot ontwikkeling, tot horizon-verruimend…

Op onze school is HARTELIJKHEID troef!
Schoollopen is leuk en leerrijk!

Missie

“Zet je schrap voor een kleurrijke reis naar een kansrijke toekomst. 
Laat de rugzak van je kind zich vullen met een positief zelfbeeld, levenslust, kennis, vaardigheden, meertaligheid,…
Kortom alles wat nodig is voor een brede persoonlijkheidsontwikkeling, binnen een verbindend schoolklimaat.
Ons schoolteam gidst elk kind via moderne communicatiemiddelen, pedagogische uitstappen,… doorheen de basisschool.
De school creëert culturele en creatieve ontplooiingskansen. 
Deze tocht kleurt je kind tot een unieke wereldburger die mondig is, respect heeft voor anderen en klaar is voor de volgende stap.”

Visie

Verbonden met elkaar creëren we op onze M.M.I.-Basisschool Kortemark een warm school- en klasklimaat door kinderen op de allereerste plaats graag te zien.  Wij zorgen ervoor dat elk kind zich hier geborgen voelt om te kunnen groeien & ontwikkelen.  Elke dag werken we aan een positieve, veilige, gezonde & krachtige leer- en leefomgeving. Door kinderen te begeleiden in dialoog & doorheen gesprek blijven we samen verder zoeken, welke de uitdaging ook is.

We leveren een grote inspanning als school om ieder uniek kind harmonieus te laten ontwikkelen. We hebben ambitieuze & haalbare  leerverwachtingen voor elk kind. Door te differentiëren krijgt iedereen de nodige kansen, in groep of individueel.  Samen met de kinderen reflecteren we zodat ze eigenaar worden van hun eigen leerproces, ‘leer’-kracht en hun eigen ontwikkeling als persoon. Leer-stof als leef-stof, en omgekeerd. In nauwe samenwerking met ouders en veel partners investeren we doelgericht in de brede vorming en de brede zorg van alle kinderen, zodat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien.

Onze school is een oefenplaats om hier en nu aan te reiken wat van belang is voor nu en voor later. We hebben kinderen voor ogen die uitgroeien tot veerkrachtige jongeren die zichzelf kennen, waardevolle keuzes maken, en vol zelfvertrouwen in het leven staan. De durf en de wil om tot duurzaam engagement te komen wordt door de leraar uitgedaagd, begeleid en aangemoedigd. We geven geduldig richting aan dit proces.

We stimuleren de groei in expertisedeling in ons team. We werken aan de leer-KRACHT van de leerling en aan de team-KRACHT van het korps. 
Kinderen krijgen ruimte en tijd om te leren-samen-leven en zich samen-verschillend te ontwikkelen. We zijn een gids om hen op een speels/creatieve-betekenisvolle wijze hun eigen mogelijkheden en ‘leer’kracht te laten ontdekken. 
Als team zijn wij samen verantwoordelijk voor de vorming van ieder kind. We zetten in op welbevinden & betrokkenheid, professionalisering & expertisedeling, open communicatie & overleg.

Op onze katholieke school is er plaats voor ieders eigenheid. We hebben een open houding naar de wereld in al haar diversiteit. We laten kinderen kennis maken met de figuur van Jezus en reiken kansen tot beleving aan. We laten ruimte voor vragen en twijfels.  Geloof wordt nooit opgedrongen. We helpen kinderen bij het schrijven van hun eigen levensverhaal en bij het zoeken naar de rol van zingeving hierin. We zijn ruimdenkend en werken vanuit onze eigen christelijke inspiratie aan het samenleven van nu én dat van morgen.

zorgvisie

Zorgvisie

In onze school staat elk kind centraal. Hier is onze zorgvisie ook op gebouwd. We willen ervoor zorgen dat ieder kind op zijn eigen tempo kan werken. Wat horen we bij het woord ‘zorgvisie’?

 Op deze manier kan elk kind optimaal groeien. We werken aan de hand van een groeibloem, daarnaast staan er paardenbloemen. De paardenbloemen verwijzen naar kinderen die tijdens het schooljaar aansluiten als anderstaligen of die nood hebben aan thuisonderwijs. Op een bepaalde termijn kunnen deze kinderen terug aansluiten in onze groeibloem. Deze groeibloem stelt het zorgcontinuüm voor, onderverdeeld in vier fases.

De volledige zorgvisie kan u downloaden.